Stavebné objekty

Stavebné objekty:

SO 01 Vykladacia hala

SO 02 Medzisklad a úprava vstupnej suroviny

SO 03 Hala plazmového splyňovania

SO 04  Plynová turbína s generátorom

SO 05  Hala parnej turbíny

SO 06  Teplovodná výmenníková stanica

SO 07  Kondenzátor pary a výroba demineralizovanej vody

SO 08  Elektrorozvodňa

SO 09  Výroba kyslíka, dusíka a tlakového vzduchu

SO 10  Úprava procesnej vody

SO 11  Čerpacia stanica procesnej vody

SO 12  Vodojem

SO 13  Komín

SO 14  Vrátnica

SO 15  Administratívna budova

SO 16  Oplotenie a reklamné pútače

 

SO 01 Vykladacia plocha – príjmová násypová hala

Objekt má pôdorysné rozmery 30,0 m x 30,0 m a výšku cca 10,0 m. Plocha objektu predstavuje 750,0 m2 a využiteľný objem (skladovacia kapacita) bude zodpovedať úrovni asi 2 500 m3. Tento objekt bude slúžiť k manipulácii zberných vozov s odpadom. Objekt disponuje uzavretou príjmovou násypovou halou, kde sa bude odpad z vozidiel prekladať do určených výsypiek na odpad. Príjmová násypová hala bude dostupná vstupnými priemyselnými automatickými bránami a je zabezpečená proti úniku zápachu. V príjmovej násypke bude vykonávaná aj homogenizácia odpadov.

Počas prevádzky bude z priestoru výsypiek na odpady odsávaný vzduch ventilátorom primárneho vzduchu, ktorým bude v násypovej hale udržiavaný mierny podtlak. Tým sa zamedzí šíreniu zápachu do okolia. V prípade akéhokoľvek odstavenia vysokoteplotnej jednotky bude násypová hala odvetrávaná prirodzeným ťahom komínov, ktoré sú spojené s priestorom násypiek potrubím, vybaveným diaľkovo ovládanou klapkou. Odťahovaný vzduch bude filtrovaný pomocou uhlíkových filtrov a následne vrátený do priestoru násypovej haly. Použitý uhlík bude použitý ako palivo v plazmovom splyňovači.

SO 02 Medzisklad a úprava vstupnej suroviny

Objekt medziskladu a úpravne vstupnej suroviny má rozmery 40,0 m x 80,0 m s výškou približne 15,0 m. V úpravni bude umiestnená násypka podávača plazmovej komory s dopravníkmi, odsávanie a čistenie vzduchu. Tu je zmesový komunálny odpad evidovaný pomocou automatizovaného systému vybaveného tenzometrickou váhou, ktorý odpad odváži a následne sa dopravuje do vstupného bunkru plazmovej komory. V medzisklade budú umiestnené rezervoáre koksu a vápenného hydrátu a dávkovacie zariadenia na ich primiešavanie k odpadu. Medzisklad bude podobne ako SO 01 udržiavaný v podtlakovom režime. Odťahovaný vzduch bude filtrovaný pomocou uhlíkových filtrov a následne vrátený do priestoru násypovej haly. Použitý uhlík bude použitý ako palivo v splyňovači.

 

SO 03 Hala plazmového splyňovania

Ide o nadzemnú, jednopodlažnú temperovanú halu, ktorá má zastavanú plochu 55,0 m x 30,0 m a výšku asi 20,0 m. Tu budú umiestnené kľúčové zariadenia pre splyňovací proces:

 • Vlastný plazmový reaktor s príslušenstvom – základom plazmovej splyňovacej jednotky je oceľová nádoba so žiaruvzdornou výmurovkou, ktorá je v strednej časti osadená plazmovými horákmi (6 ks), v spodnej časti je systém na chladenie vitrifikátu a odvod takto získaného tepla, súčasťou splyňovača je aj bezpečnostná fakľa
 • Sálavý chladič na primárne chladenie syntézneho plynu a na výrobu vysokotlakovej pary
 • Zariadenie na odprášenie syntézneho plynu
 • Systém na recykláciu odlúčeného hrubého prachu do splyňovača
 • Konvekčný chladič na sekundárne chladenie syntézneho plynu a výrobu strednotlakej pary
 • Mokrý elektrostatický odlučovač s dosušovaním odseparovaných čiastočiek s využitím odpadného tepla z vitrifikátu, potreba vody 10 m3/hod.
 • Systém na recykláciu odlúčeného jemného prachu do splyňovača
 • Kompresor 3 kW
 • Hydrolýzny reaktor na čistenie syntézneho plynu za pomoci reakcií COS ® H2S a HCN ®NH3
 • Lôžko s aktívnym uhlím impregnovaným sírou na odstránenie ortuti cez amalgám, kovových pár a karbonylov zo syntézneho plynu
 • Kompresor 6 kW
 • Zariadenie na vyrovnávanie tlaku syntézneho plynu na zabezpečenie rovnomerného toku syntézneho plynu do turbíny na základe potreby satia turbíny

SO 04 Plynová turbína s generátorom

Plynová turbína sa bude nachádzať v nadzemnej, jednopodlažnej, temperovanej hale, ktorá bude mať pôdorysné rozmery 30,0 m x 22,0 m a výšku cca 15,0 m. Tu bude umiestnená vlastná spaľovacia turbína so sacím filtrom a generátorom, nízkotlakový aj vysokotlakový kompresor spaľovacieho vzduchu a syntézneho plynu a systém primárneho a sekundárneho chladenia spalín plynovej turbíny s cieľom zabezpečiť potrebné teplo pre parný turbogenerátor 2.

 

SO 05 Hala parnej TG s generátorom pary

Nadzemná, jednopodlažná, temperovaná hala o pôdorysných rozmeroch 30,0 m x 25,0 m a výške cca 15,0 m, v ktorej budú umiestnené nasledujúce zariadenia:

 • Strojovňa parného turbogenerátora č. 1 na produkciu elektrickej energie s príslušenstvom,
 • Generátor pary - parný kotol č. 1 s príslušenstvom,
 • Strojovňa parného turbogenerátora č. 2 na produkciu elektrickej energie s príslušenstvom,
 • Generátor pary - parný kotol č. 2 s príslušenstvom,
 • Tepelná úprava vody.

 

SO 06 Teplovodná výmenníková stanica

Nadzemná, jednopodlažná, temperovaná hala o pôdorysných rozmeroch 15,0 m x 15,0 m a výške cca 15,0 m. V tejto hale bude umiestnená teplovodná výmenníková stanica s potrebným príslušenstvom, ktorá bude využívať koncové teplo z parných turbín, syntézneho plynu a spaľovacej turbíny na zabezpečenie teplovodnej výmenníkovej stanice. Potreba vody s charakterom technologickej vody bude asi 600 m3. Táto voda bude odovzdávať získané teplo sekundárnej chladiacej vode. Jej význam spočíva v tom, že nahrádza chladiace veže. Teplo zo sekundárnej chladiacej vody sa bude využívať na vykurovanie vlastných objektov.

 

SO 07 Kondenzátor pary a výroba demineralizovanej vody

Je nadzemná, jednopodlažná, temperovaná hala o pôdorysných rozmeroch 20,0 m x 20,0 m a výške cca 10,0 m. V objekte budú umiestnené zariadenia na výrobu demineralizovanej deionizovanej vody (výroba redestilovanej vody) pre potreby plazmatrónov v množstve asi 3 m3 za hodinu pod tlakom 6 atmosfér ako aj pre potrebu parnej turbíny v množstve 40 m3/h. Ďalej v objekte budú všetky potrebné zariadenia na kondenzáciu vody z oboch parných turbín (potreba primárnej vody 40 m3/h), primárne chladenie vody z trosky (potreba primárnej vody 12m3/h).

 

SO 08 Elektrorozvodňa NN/VN

Ide čiastočne o jedno a čiastočne o dvojpodlažný objekt o pôdorysnom rozmere a 25,0 m x 30,0 m a výške cca 10,0 m. Budú tu umiestnené aj zariadenia na meranie, pripojenie, rozvedenie a vyvedenie elektrického výkonu.

 • Trafostanica 22(110)/0,4 kV resp. 22(110)kV/240V
 • Trafostanica pre pripojenie plazmovej splyňovacej jednotky 22(110)/6 kV, s výkonovými vypínačmi
 • Rozvodňa VN,
 • Rozvodňa NN s príslušenstvom
 • HRM (hlavné rozpojovacie miesto)

SO 09 Výroba kyslíka, dusíka a tlakového vzduchu

Súčasťou prevádzky je aj výroba technických plynov, pre ktorú je plánovaný jednopodlažný objekt o pôdorysnom rozmere 15,0 m x 30,0 m, výška 10,0 m.  V tomto objekte budú umiestnené zariadenia na výrobu a rozvod O2, N2, Ar, CO2 a stlačený vzduch a technické plyny. Technické plyny budú využívané pre vlastnú spotrebu, ako aj na komerčné účely.

 

SO 10 Úprava procesnej vody

Ide o technologické zariadenia umiestnené v nadzemnej, jednopodlažnej, temperovanej hale, ktorá bude mať rozmery 15,0 m x 30,0 m a výšku cca 10,0 m. Tieto zariadenia budú určené na úpravu odpadovej procesnej vody. Tento objekt bude prepojený s objektom Čerpacej stanice procesnej vody (SO 11)

 

SO 11 Čerpacia stanica procesnej vody

Ide o technologické zariadenia umiestnené v nadzemnej, jednopodlažnej, temperovanej hale, ktorá bude mať rozmery 15,0 m x 20,0 m a výšku cca 10,0 m. Objekt predstavuje samostatné zariadenia pre zásobovanie procesu technologickou vodou.

 

SO 12 Vodojem

Na voľnej ploche bude umiestnený vlastný vodojem – valcová nadzemná nádrž s priemerom Ø 15,0 m a výškou 10,0 m.

 

SO 13 Komín

Na odvod odpadovej vzdušniny bude realizovaný organizovaný odvod (komín). Komín je podľa územnoplánovacej dokumentácie a zámeru činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie odpadu plazmovou technológiou, Šamorín“ z júla 2014 predbežne uvažovaný o výške 25,0 m, jeho výšku sme museli prehodnotiť a podľa prepočtov zo Správy o hodnotení, mal by mať komín 29,5 m.  

Samotné zhodnocovanie odpadu prebieha v uzavretom systéme bez úniku odpadovej vzdušniny.  Komín, ktorý je súčasťou komplexu, je výstupom zo spaľovacej turbíny na výrobu elektrickej energie, ktorá bude získavaná spaľovaním vyčisteného syntetického plynu. Do spaľovacej turbíny ide plyn, ktorý neobsahuje nežiadúce látky a súčasti, ktoré by mohli vytvárať nežiadúce emisie a preto  aj vzdušnina tieto škodliviny neobsahuje, resp. sú pod hranicou merateľnosti a nemajú vplyv na životné prostredie. 

Plazmový reaktor s príslušenstvom komín nemá. Prevádzka je uplne uzavretá.

 

SO 14 Vrátnica

V objekte vrátnice sa bude nachádzať vstupná recepcia a kontrolné pracovisko bezpečnostnej stráže zariadenia. Informačný systém váženia vstupných/výstupných surovín bude umiestnený v objekte vrátnice na vstupe do areálu.  Vrátnicu bude tvoriť nadzemná, jednopodlažná, vykurovaná budova vo veľkosti 12,5 m x 4,0 ma výške cca 4,5 m.

 

SO 15 Administratívna budova

Predstavuje nadzemnú, trojpodlažnú, vykurovanú budovu v plánovaných rozmeroch 12,5 m x 60,0 m a výške cca 8,5 m, kde bude zriadené moderné, plne digitalizované pracovisko pre riadiacich a administratívnych pracovníkov budúcej prevádzky a kde bude umiestnené riadiace stredisko celého objektu a odkiaľ bude centrálne riadená a kontrolovaná prevádzka. Časť administratívnej budovy bude vyčlenená pre obslužný personál, kde budú priestory na hygienu, stravovanie a miestnosť na školenia a vzdelávacie akcie pre všetkých pracovníkov zariadenia.

 

SO 16 Oplotenie a reklamné pútače

Oplotenie bude osadené okolo celého areálu budúcej prevádzky. Realizované bude z oceľovej konštrukcie s integrovanou bránou pre vstup nákladných vozidiel aj pre vstup pre administratívu. Oplotenie bude osadené drevinami, jednak aby bola zachovaná panoráma zelenej krajinnej oblasti a tiež prirodzená hluková a prašná izolácia. Súčasťou objektu budú aj 2 reklamné pútače.