Prevádzkové súbory

PS 01 Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS), Uzavretý televízny okruh (UTO),  Elektrická požiarna signalizácia (EPS),Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

PS 02 Building Management System (BMS)

PS 03 Kotolňa – výmenníková stanica pre vnútro - objektové kúrenie

PS 04 Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN

 

PS 01 Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS), Uzavretý televízny okruh (UTO), Elektrická požiarna signalizácia (EPS), Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

Účelom zariadenia EZS je ochrana majetku a objektov. EZS je súbor technických prostriedkov -ústredne, snímačov, signalizačných a ovládacích prvkov, ktoré vytvárajú systém umožňujúci skorú signalizáciu miesta narušenia chráneného objektu a rýchle odovzdanie poplachovej informácie na vopred určené miesto. Zariadenie EZS-TPS je jedným z prostriedkov ochrany príslušného objektu. Ako technické zariadenie klasickú režimovú ochranu objektu nenahradzuje, ale na ňu nadväzuje, vhodne ju dopĺňa a skvalitňuje.

Účel zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je včasné zaregistrovanie vznikajúceho požiaru a pri vybavení objektu automatickými statickými hasiacimi zariadeniami i jeho okamžitú likvidáciu, ako aj automatický prenos hlásení v pokojovom i aktívnom stave ústredne.

Účelom zariadenia Požiarneho evakuačného rozhlasu (PER) je včasné varovanie a zaistenie plynulej evakuácie osôb z požiarom ohrozených oblastí objektu podľa STN EN 60849. Zariadenie rozhlasu je navrhnuté v zmysle STN EN 60849 so stanicou hlásateľa s nastaviteľnou prioritou hlásenia.

EZS je súbor technických prostriedkov slúžiacich na detekciu narušenia plášťa objektu. Pre potreby splnenia uvedeného sa uvažuje s použitím systému infračervených lúčových bariér. Bariéry využívajú detekciu spojitosti infračerveného lúča medzi vysielacou a prijímacou časťou systému. Vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom bude max. 50 m, prepojenie detektorov do centrály EZS bude digitálmi dohliadanými prípojmi. Celá prevádzka bude vybavená priemyslovým kamerovým systémom (CCTV), ktorá bude prepojená na centrálny kontrolný pult umiestnený v administratívnej budove (objekt SO 15) Zároveň bude prevádzka monitorovaná elektronickým protipožiarnym systémom (EPS) v zmysle samostatného protipožiarneho projektu. Prenos poplachu je vždy cez GSM modul.

 

PS 02 Building Management System (BMS)

Meranie spotreby energií, ovládanie a monitorovanie vybraných prevádzkových zariadení v areáli pomocou riadiaceho systému.

 

PS 03 Kotolňa – výmenníková stanica pre vnútro - objektové kúrenie

Prevádzkový súbor bude využívať teplo produkované v procese navrhovaného zariadenia, ktoré sa bude prostredníctvom výmenníkovej stanice distribuovať do priľahlých stavebných objektov, kde bude využívané na vykurovanie stavebných objektov a prebytočné teplo bude inak komerčne využité.

 

PS 04 Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN

Zariadenie trafostanice (SO 08) bude predmetom samostatného projektu. V prevádzke budú použité tzv. suché transformátory (chladenie vzduchom).