Projekty.

 

        Spoločnosť pripravuje výstavbu Zariadenia na vysokoteplotné splyňovanie plazmovou technológiou v okrese Dunajská Streda, kde chceme výstavbou Zariadenia prispieť k ochrane životného prostredia a naplniť Smernicu EU o nakladaní s odpadom a ukončenie skládkovania.  

Podľa dostupných údajov Štatistického úradu v Trnavskom kraji je druhá najvyššia produkcia odpadu na obyvateľa na SLovensku (426 kg/obyv.) Najrozšírenejší spôsob jeho likvidácie je skládkovanie, ktorému chceme výstavbou Zariadenia predísť a odpad zhodnotiť.  Žitný ostrov ako najvýznamnejšia zásobareň podzemnej vody by mala byťzvlášť chránená pred znečistením a znehodnotením a nakladanie s odpadom by malo tomu zodpovedať. 

Zariadenie je mimoriadne šetrné k životnému protrediu a  zabezpečí vhodné spracovanie odpadu - Predíde sa rozširovaniu skládok.  Skládka ako nežiadúca súčasť nášho života, predstavuje aj ideálne prostredie pre zdraviu škodlivé mikroorganizmy, plesne a mikroskopické huby. Nejde len o estetické alebo pachové vplyvy na svoje okolie ale aj vplyv na zdravie obyvateľov. Predpokladáme, že uvedením zariadenia do prevádzky komplexne prispejeme k zlepšeniu životného prostredia. Odpad by sa už nevozil na voľne ložené kopy skládok, ktoré podliehajú  poveternostným podmienkam, ale do uzavretých špeciálnych podtlakových hál. 

Viac o našich projekotoch radi odprezentujeme u Vás.

 

Skládky sú najrozšírenejším spôsobom ukladania odpadu.  A najmenej vhodným.

 

 

 

 

SPV Dálovce TEAM