Projekt PLAZMA CENTRUM SELICE

 

Jedným z dlhodobých cieľov odpadového hospodárstva je zvyšovanie podielu ekologicky zhodnocovaných odpadov a postupné znižovanie podielu odpadov zneškodňovaných napríklad skládkovaním. V Nitrianskom kraji, resp. v Trnavskom kraji (nakoľko prevádzka bude situovaná v tesnej blízkosti hranice medzi Nitrianskym a Trnavským krajom, pričom netreba vylúčiť ani zabezpečenie vstupných surovín pre riešenú prevádzku aj z iných krajov v prípade, že toto bude z hľadiska logistiky dopravy a ekonomických parametrov rentabilné) sa tento cieľ darí napĺňať v len veľmi obmedzenej miere. Údaje z roku 2017 (zdroj: Čiastkový monitorovací systém – Odpady) hovoria, že v Nitrianskom kraji z celkového množstva približne 800 000 ton odpadov bolo energeticky zhodnotených len približne 36 000 ton (4,5 %), oproti tomu až 270 000 ton (34 %) bolo zneškodnených skládkovaním. V Trnavskom kraji je situácia podobná, z celkového množstva približne 800 000 ton odpadov bolo energeticky zhodnotených len 1 400 ton (0,18 %), a asi 290 000 ton (36 %) bolo zneškodnených skládkovaním. Rovnaký trend možno sledovať aj na celoštátnej úrovni kedy bolo v r. 2017 vyprodukovaných niečo vyše 12 mil. ton odpadov a len asi 740 000 ton z tohto množstva odpadu bolo energeticky zhodnotených (tzn. cca 6 %) a zneškodnených odpadov skládkovaním bolo v tomto roku  asi 3 800 000 ton (31 %).

            Navrhovaná činnosť predstavuje spôsob ako energeticky a environmentálne prijateľne zhodnotiť približne 60 000 až 100 000 ton vybraných druhov odpadov (v závislosti od ich energetických vlastností) a teda predstavuje potenciál na výrazné zlepšenie situácie v oblasti nakladania s odpadmi v rámci Slovenskej republiky.

Technologia spracovania odpadu s využitím plazmy je zaradená ako chemická recyklácia - špecifický postup spracovania  odpadov, který využívá chemické reakcie a procesy k rozkladu, transformacii alebo regeneraciu znečistených alebo nepoužiteľných materiálov spät na užitočné suroviny alebo produkty. Tím sa umožňuje obnoviť cenné látky a suroviny, které by inak boli stratené alebo skončili ako odpady, a sučasne se znižuje záťaž 

na životné prostredí. Chemická recyklacia nie je ako taká v žiadnom legislativnom dokumente formálne definovaná.  Pičom vstupom je vždy odpad podľa legislativy v oblasti odpadového hospodárstva. 
- Transformacia prebieha pomocou chemických procesov, ako sú explicitne či implicitne popísane či uvedené v legislative technickej ochrany životného prostredia. Príkladom môžu byť depolymerizacia, pyrolýza, zplyňovanie, využitie plazmy, prípadne 
rozpuštanie .....     Pojem recyklacia je definovaný v zákone o odpadech (tj. nezahrňuje energetické využitie a prepracovanie na materialy, ktoré majú byť použité ako palivo alebo ako zásypový materiál).  

            Obec Selice svojou výhodnou polohou a dobrým napojením na významné cestné komunikácie predstavuje ideálne územie na umiestnenie navrhovanej technológie. Ďalším významným vplyvom bude vytvorenie predpokladaných 100 nových priamych pracovných miest.

Projekt sa nachádza v procese EIA - posudzovanie vplyvu  Plazma centra na životné prostredie. Výsledky posudzovania sú priebežne zverejňované na portáli MŽP SR a na našich stránkach.