O nás, STOP SPAĽOVNI - KONIEC SKLÁDKOVANIA

 

    Spoločnosť SPV Dálovce, s.r.o. sa venuje riešeniu otázok nakladania s odpadom - jeho zhodnocovania, recyklácie a aj ako zdroja elektrickej či tepelnej energie.  Presadzuejeme myšlienku zhodnocovania odpadov a ukončenia skládkovania -  po vyseparovaní ešte použiteľných materiálov, obsiahnutých v odpade, jeho využitie na získanie energie - elektrickej  a tepelnej.  Naším zámerom nie je vytvorenie z jednej veľkej kopy odpadu niekoľko menších, našim cieľom je riešenie onečné, ako sa zbaviť odpadu a nevytvoriť pri tom ďalšiu kopu. 

STOP SPAĽOVNI - asi predbiehame trošku dobu - slovo spaľovňa je u nás vžitá ako synonymum zápachu, špiny, hlodavcov a inej hávede a my ani nechceme spaľovňu a aj tak nás ľudia vnímajú negatívne, ako prínos všetkých neduhov, spojených práve so zastaralými spaľovňami.  Dnes sú spaľovne - úmyselne používam slovo spaľovňa - súčasťou mestských aglomerácii, moderné, vysokosofistikovné zariadenia,  kde plnia funkciu energetického zdroja a zdroja tepelnej energie.  V čase výstavby pôvodne boli na okraji miest, no časom sa zastavali okolité pozemky a tak sa stali súčasťou miest.  Ich azda najväčším nedostatkom je produkcia popolčeka. 

Naše riešenie je nadčasové, NEspaľujeme odpad, rozkladáme ho na prvky, z ktorých bol pri výrobe zložený.  Bez popolčeka. 

To je zásadný rozdiel.   

S T O P    S P A Ľ O V N I !  

        Nami vybraná technológia na zhodnocovanie odpadu sa stala základom pre spracovanie projektového zámeru, ktorého príprava a jej samotná realizácia je veľmi náročná. Záverečné stanovisko o vplyve Zariadenia na životné prostredie  nám bolo vydané  dňa 21.03.2016  Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA) - ktoré odporúča predmetnú stavbu v tejto lokalite.  

    Aj napriek skutčnosti, že máme vydané všetky potrebné dokumenty a stanoviská, všetky požadované kladné posudky odborne spôsobilých osôb, stavebný úrad nám súhlas na umiestnenie stavby zatiľ nevydal. 

Správa o hodnotení  obsahuje posudky od odborne spôsobilých osôb na vplyv Zariadenia na jednotivé zložky životného prostredia, ktoré sú základom pre celkové posúdenie Zámeru na umiestnenie stavby vo vybranej lokalite. Je osvetou pre záujemcov, ktorých u nás nová technológia zaujala a otvára nový pohľad na svet nakladania s odpadom. Dáva odpovede na pripomienky občanov k nášmu Zámeru po odbornej stránke.  Ponúkame obraz technológie, ktorá je významným prínosom pre životné prostredie a ukazuje cestu ako nakladať s odpadom tak, že ľudí takáto činnosť neobťažuje a stáva sa bežnou súčasťou života. Aj nakladanie s odpadom nemusí byť rušivý prvok pre svoje okolie a má svoje významné postavenie v spoločnosti.  A nepochybne sa dotýka každého z nás. 

Dňa 30.09. 2015 sa uskutočnilo Verejné prerokovanie k Správe o hodnotení.  Nasledovalo vypracovanie Posudku odborne spôsobilou osobou s návrhom Závrečného stanoviska, ktoré bolo dňa 21.03.2016  vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - (EIA).

Z uvedených materiálov vyplýva, že životné prostredie v posudzovanej lokalite sa zlepší najmä v súvislosti s chránenou vodohospodárskou oblasťou, pre ktorú sú existujúce skládky  nie nebezpečného odpadu súčasnou  a aj budúcou environmentálnou zázaťažou.

    Vytvorili sme tím odborných pracovníkov, ktorý  každý vo svojom odbore pripravuje a v spolupráci s externými partnermi, sa podieľa na príprave  výstavby špecifického zariadenia na materiálové a prípadne aj energetické vysokoteplotné zhodnotenie tuhého komunálneho odpadu s asistenciou plazmy.  

 

Na projekte sa podieľajú

Mgr. Mariana Hrachalová,  projektový manažér.

Ing. Marián Bezák, riaditeľ  PR

Mgr. Natália Hrachalová, executive assistant

 

hlavný odborný konzultant: 

doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD;  odborný konzultant v oblasti fyziky plazmy, splyňovania a environmentálnych technológií

Katadra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

RNDr. Imrich Morva, PhD., konzultant v oblasti fyziky plazmy, odborný prekladateľ do maďarského jazyka

Katadra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Partner pre Environmentálne záležitosti:

Ing. Juraj Musil, Ineco, s.r.o. B.Bystrica; environmentálny  konzultant, legislatíva pre oblasť Životného prostredia

 

Technologický konzultant :

Ing. Vlastimil Pavlíček, Air Products, s.r.o.,  Ústecká ul. č. 30, 402 30 Dečín, ČR

Ing. Petr Tlamicha, Air Products, s.r.o.,  Ústecká ul.č. 30, 402 30 Dečín, ČR

tím zmluvných odborných konzultantov  

ostatní pracovníci spoločnosti

 

SPV Dálovce Team

 


Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o.

sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B


+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542