Skládky a recyklácia.

Zákaz skládkovania pre neupravené odpady.

V prevratnom rozsudku „Malagrotta" Súdny dvor Európskej únie (SDEU) skonštatoval, že skládkovanie neupraveného odpadu predstavuje porušenie Smernice o skládkach odpadov a Rámcovej smernice o odpade. 

I keď bol rozsudok vynesený proti Taliansku, je záväzný aj pre Slovensko a dáva podnet na zamyslenie sa nad niektorými postupmi bežnej praxe, aby sa zabránilo podobnému konaniu, alebo následkom tohto rozhodnutia voči Slovensku.

 Z článku 1 ods. 1 a čl. 6 písm. a) Smernice o skládkach odpadov vyplýva, že členské štáty sú povinné prostredníctvom opatrení zabezpečiť, aby sa skládkoval len odpad, ktorý bol predtým upravený. Podľa názoru SD EÚ členské štáty musia pri tom maximálne, ako sa dá, zabrániť negatívnym účinkom na životné prostredie a zabezpečiť úpravu odpadov zodpovedajúcu súčasnému stavu techniky. Zohľadnený má byť aj technický a vedecký pokrok a členské štáty ho majú pravidelne uplatňovať v praxi.

SD EÚ uviedol na pravú mieru aj skutočnosť, že drvenie a lisovanie odpadov nemožno akceptovať ako predúpravu.  Podľa názoru SD EÚ má predúprava – okrem iného – zahrňovať adekvátne vytriedenie jednotlivých zložiek a stabilizáciu biologicky rozložiteľných zložiek.

13 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch obsahuje zoznam rôznych odpadov, ktoré sa nesmú skládkovať. Nie je v ňom uvedený všeobecný zákaz skládkovania neupravených odpadov.

Preto treba vychádzať z toho, že slovenský právny stav nie je v zhode so Smernicou o skládkach odpadov v zmysle „rozsudku Malagrotta“ a skôr či neskôr treba rátať s konaním o porušení zmluvy. Napriek tomu, že uvedený rozsudok „Malagrotta“ bol vynesený proti Taliansku, má pre Slovensko obrovský význam, lebo ním SD EÚ objasnil výklad podstatného ustanovenia Smernice o skládkach odpadov.  Ak by Európska komisia začala konanie o porušení zmluvy aj proti Slovenskej republike, zo strany SD EÚ sa nedá očakávať vynesenie iného rozsudku ako v prípade „Malagrotta“. (Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03).

 

Pre úplnosť prezentujeme aj popis skládky, ako by mala byť teoreticky postavená - teda skládka nie je len zasypané určené miesto alebo zaplnená jama. Má svoje pravidlá ako pripraviť podložie a ako budovať vrstvy tak, aby bola čo najmenej škodlivá pre svoje okolie.

Len kde ju nájsť v našom okolí ??  

Správne skládkovanie je dôležité najmä v Chránených vodohospodársky oblastiach, kde zanedbané alebo nesprávne udržiavané skládky predstavujú ohroznie spodných vôd a ťažko vyčísliteľné škody na prírodnom prostredí a zdraví obyvateľov.  Preto sú na mieste na jednej strane zákonné opatrenia, ktoré upravujú nakladanie s odpadmi a na strane druhej osveta obyvateľov  a producentov odpadu, aby priebežne opatrenia implementovali vo svojej každodennej činnosti.  Z pohľadu vhodnosti umiestnenia skládky na predmetnej lokalite je miesto v Čukárskej Pake zaradené ako najmenej vhodné na túto činnosť. Uzavretie a sanácia skládky je preto najvhodnejší variant pre životné prostredie.

 
 
Z obrázku je zrejmé, že  budovanie skládky je  finančne náročné a pri dodržaní všetkých náležitých prevádzkových predpisov v zmysle Zákona, nemôže byť prevádzkovanie skládok bezplatné. Poplatok sa priebežne zvyšuje. Cieľom Európskej únie je znížiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach a zefektívniť výrobné procesy nižším využívaním primárnych zdrojov a redukciou emitovaných látok.
Nemenej významné pri skládkach aj nie nebezpečného odpadu je ich škodlivosť do budúcna. Je to vo svojej podstate budúca environmentálna záťaž a trvalý zdroj zamorenia svojho bezprostredného okolia a ako stály zdroj sklenníkových plynov a iných nepriaznivých záťaží pre ovzdušie a prírodu.  
 
Recyklácia má svoje hranice.

Plastový odpad nízkej kvality sa hromadí v Európe, Čína ho už nechce

Recyklátori volajú po investíciach do infraštruktúry a vyššej kvalite odpadu. Niektoré firmy zavádzajú nové technológie a nachádzajú iných odberateľov.  Nedávne a príliš neočakávané rozhodnutie Číny zakázať dovoz odpadu spôsobuje zmätok na trhu s odpadmi po celom svete. Okrem stopnutia niektorých druhov odpadu navrhuje čínske ministerstvo životného prostredia zaviesť ešte prísnejší limit na obsah kontaminantov v dovážaných balíkoch na 0,3 % od začiatku budúceho roka.  Tento krok podľa zástupcov recyklátorov plastu v Európe narúša systémy nakladania s odpadom, ktoré “aktívne podporovali a pomáhali spracovávať plastový odpad nižšej kvality v krajine.”         “Trh je preplnený plastovým odpadom nízkej kvality z dôvodu čínskych obmedzení pri dovoze. Vývoz tohto menej kvalitného odpadu predstavoval lacné koncové riešenie pre nesprávne vyzbieraný a vytriedený odpad,” hovorí Ton Emans, prezident združenia Plastics Recycling Europe. Združenie sa nazdáva, že nadbytočné množstvo odpadu  ostávajúce v Európe v dôsledku zákazu nebude možné absorbovať, pretože nespĺňa kvalitatívne nároky európskych recyklátorov. “Táto náhla zmena podmienok na trhu ukazuje potrebu zaviesť skutočný a udržateľný trh s odpadom v Európe.”  Združenie volá po zmenách v spôsobe recyklácie, zbere a triedení odpadu v záujme zvýšenia kvality a investíciach do infraštruktúry, aby sa zvýšili recyklačné kapacity v EÚ.       (Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2017/10).