Vyjadrenia o nás bez nás:

1.  Plazmová spaľovňa -  plánujeme výstavbu  Plazmovej spaľovne - je to nezmysel, v zariadení  prebieha redukcny a nie oxidacny proces a spalovanie je oxidacia. To je rovnaký nezmysel ako rozhodovať o živých mřtvych. 
Opakujeme - náš zámer je   STOP SPAĽOVNI;  KONIEC SKLÁDKOVANIA
 
2.  Veľká petícia občanov proti výstavbe:   z  viac ako 12 tisíc občanov s trvalým pobytom a asi 3 tisíc prechodným pobytom petíciu podpísalo 316 občanov. Na nete sa príležitostne píše o našom zámere, občania sa nezapájajú do diskusie. Stavba je 3,5 - 5 km vzdušnou čiarou v poli za mestom v areáli bývalého poľnohospodárskeho podniku na spevnenej betónovej ploche- V súčastnosti je na mieste plánovanej výstavby priemyselný park, ktorý ako vyplýva z názvu, je určený na umiestnenie priemyselných celkov. 
 
3. Dovoz odpadu z Rakúska :  je to vylúčené, Rakúšania využívajú svoj odpad na získanie energie - elektrickej  tepelnej pre svoje domácnosti, len Viedeň má tri spaľovne roštového typu
 
4. Územie je vodohospodárska chránená oblasť:  územie je vodohospodárska chránená oblasť, na ktorej je absolútne nevhodné odpad skládkovať. Zariadenie je podľa oprávnených odborníkov vhodný spôsob nakladania s odpadom a zlepší lokálne podmienky životného prostredia o cca 30 %. Argument, že na zvolenom území nie je možné stavbu umiestniť svedčí o neprečítaní si Zákona o vodohospodárskej chránenej oblasti, nedostatku poznania a neprečítaní si Záverečného stanoviska MŽP SR, tzv. EIA z roku 2016. Neexistuje žiadny právny ani iný dôvod na odmietavé stanovisko v tejto súvislosti. Zariadenie je uzavretý systém, z ktorého neunikajú do okolia žiadne ani tuhé ani plynné zložky.
Na rozdiel od neďalekej skládky, z ktorej unikajú do ovzdušia skleníkové a iné plyny, spôsobujúce zápach a do spodných vôd presakujú nečistoty obsiahnuté v odpade. 
 
5. Nedostatok odpadu v Šamoríne: v Šamoríne a okolí - spádová oblasť -vyprodukuje spolu do 200 tisíc ton odpadu ročne, ktorý sa ukladá na skládky - teda najmenej vhodný spôsob  nakladania s odpadom, predovšetkým v chránenej vodohospodárskej oblasti.  Odpad ukladaný na skládku nie je len odpad z domácností, ide aj o priemyselný odpad a odpad z obchodných a výrobných  prevádzok v záujmovom území.
 
6. Pri prevádzke "TO" môže vybuchnúť a zhorí celý Šamorín  -  Je to hlúposť - proces prebieha pri normálnom atmosferickm tlaku a bez prístupu vzdušného kyslíka, nie je to proces horenia. 
 
7. Denne bude chodiť po Pomlé ulici 70 kamionov s odpadom -  na čo by tam asi chodili? Budú tam jazdiť obvyklé "kuka" autá, v obvyklých termínoch, len odpad nevyvezú na skládku, ale do nového zariadenia. Bez zápachu.
 
8. Na skládku v Čukárskej Pake je miesto na odpad ešte na 50 rokov, -  to nechce ani komentár ....
.