Stavebná časť

A.I.1.1     Urbanistické a architektonické riešenie zámeru

Zariadenie plazmové splyňovanie komunálneho odpadu sa skladá zo stavebných objektov, inžinierskych objektov a prevádzkových súborov. Celé dielo pozostáva z viacerých objektov, ktoré tvoria opláštenie celej technologickej časti. 

Pre opláštenie všetkých budov sme sa rozhodli vzhľadom na nestále počasie u nás, aby jednotlivé komponenty neboli zbytočne vystavené poveternostným podmienkam a v bezprašnom prostredí bude jednoduchšia údržba zariadení.

Rovnako predstavuje vhodnú protihlukovú barieru pri technológiach, ktoré majú prevádzkovú hlučnosť (turbíny).

Ukážky niektorých inštalácii nájdete ďalej v texte.

 

 

 

 

 

 


Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o.

sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B


+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542