Stavebná časť

A.I.1.1     Urbanistické a architektonické riešenie zámeru

Zariadenie plazmové splyňovanie komunálneho odpadu sa skladá zo stavebných objektov, inžinierskych objektov a prevádzkových súborov. Celé dielo pozostáva z viacerých objektov, ktoré tvoria opláštenie celej technologickej časti. 

Pre opláštenie všetkých budov sme sa rozhodli vzhľadom na nestále počasie u nás, aby jednotlivé komponenty neboli zbytočne vystavené poveternostným podmienkam a v bezprašnom prostredí bude jednoduchšia údržba zariadení.

Rovnako predstavuje vhodnú protihlukovú barieru pri technológiach, ktoré majú prevádzkovú hlučnosť (turbíny).

Ukážky niektorých inštalácii nájdete ďalej v texte.