Inžinierske objekty

Inžinierske objekty:

IO 01 Úpravy na verejných komunikáciách

IO 02 Vnútro areálové komunikácie, spevnené plochy a parkoviská

IO 03 Prípojka vodovodu

IO 04 Vnútro areálové rozvody vodovodu

IO 05 Vnútro areálový požiarny vodovod

IO 06 Prípojka kanalizácie

IO 07 Vnútro-areálový rozvod kanalizácie, ORL, lapač tukov

IO 08 Odvod neznečistenej dažďovej vody, vsakovacie objekty

IO 09 Prípojka VN

IO 10 Káblový rozvod NN

IO 11 Areálové osvetlenie

IO 12 Telefónny kábel, Optické káble

IO 13 Sadové úpravy

 

IO 01 Úpravy na verejných komunikáciách

Objekt rieši úpravu verejných komunikácií a napojenie areálových komunikácií na verejnú cestnú komunikačnú sieť. Úpravy zahŕňajú demontáž obrubníka, vytvorenie zjazdu z verejnej komunikácie a prepojenie na komunikácie vo vnútri navrhovaného areálu.

 

IO 02 Vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy a parkoviská

Spôsob konštrukcie uvedeného inžinierskeho objektu dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Na pláň vozovky sa rozprestrie separačno-výstužná geotextília F55. Odvodnenie povrchu komunikácií, chodníkov a parkovísk je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky do navrhovaných uličných vpustí, odvodňovacích žľabov svetlosti DN 150 a obrubníkov zo systému HAURATON KERBFIX 305. Všetky kryty odvodňovacích zariadení musia vyhovovať pre zaťaženie D400.

 

IO 03 Prípojka vodovodu

Navrhovaný areál bude napojený na verejný vodovod novovybudovanou vodovodnou prípojkou DN 150 na verejný vodovod pri obytnej zóne. Prípojka bude vedená v telese komunikácie. Celková dĺžka prípojky bude cca 450 m. Pri vstupe na pozemok bude zriadená vodomerná šachta.

 

IO 04 Vnútroareálové rozvody vodovodu

Vnútroareálový rozvod vodovodu zabezpečí zásobovanie vodou pre všetky stavebné objekty. Napojený bude z vodomernej šachty. Rozvod bude svetlosti DN 150. Pred jednotlivými objektmi budú namontované uzávery vody.

 

IO 05 Vnútro-areálový požiarny vodovod

Objekt rieši rozvod požiarnej vody v areáli a osadenie požiarnych hydrantov. Tie budú osadené vo vzdialenosti cca 10 m od objektov a vo vzájomnej vzdialenosti cca 75 m podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany.

 

IO 06 Prípojka kanalizácie

Prípojka kanalizácie bude vybudovaná v trase príjazdovej cesty, napojená na existujúcu verejnú kanalizáciu pri obytnej zóne, dĺžka cca 450 m. Predpokladaná svetlosť DN 400 podľa existujúcej verejnej kanalizácie.

IO 07 Vnútro-areálový rozvod kanalizácie, ORL, lapač tukov

Splaškové odpadové vody z areálu a stavebných objektov budú odvádzané areálovou kanalizáciou a zaústené do prípojky splaškovej kanalizácie (objekt IO 06).

Znečistené dažďové vody z parkoviska a manipulačnej plochy budú zadržané v retenčnej nádrži s fázovým posunom cez odlučovač ropných látok napojené na novovybudovanú kanalizačnú prípojku. Znečistené vody z kuchyne budú odvádzané cez LAPOL a následne zaústené do vnútro-areálovej kanalizácie.

IO 08 Odvod neznečistenej dažďovej vody, vsakovacie objekty

Na odvedenie čistých dažďových vôd zo striech objektu budú navrhnuté vsakovacie bloky. Veľkosť vsakovacích blokov bude navrhnutá pre množstvo dažďových vôd cca 85 l/s.

IO 09 Prípojka VN

V rozvodoch prípojky VN budú použité nasledujúce rozvodné siete: 3AC, 50 Hz, 22 kV. Pre napojenie trafostanice na elektrickú energiu bude zrealizovaná prípojka VN podľa podmienok určených správcom siete ZSE a.s..

IO 10 Káblový rozvod NN

V navrhovanej prevádzke budú použité nasledujúce typy káblových rozvodov:

  • medené celoplastové typu CYKY – hlavné napájacie rozvody, vývody na spotrebiče, svetelné a zásuvkové okruhy,
  • bezhalogénové, oheň nešíriace káble – káblové rozvody v chránených únikových cestách,
  • bezhalogénové, požiarne funkčné káble – vývody na spotrebiče súvisiace s požiarnou ochranou objektu (požiarne vetranie, núdzové osvetlenie a pod.).

Káble budú uložené v závislosti na stavebnom riešení priestorov, a to buď:

  • na povrchu v pevných PVC rúrkach, v káblových žľaboch (technické priestory, priestory nad podhľadom),
  • pod omietkou v ohybných PVC rúrkach,
  • požiarne funkčné káble budú uložené v rozvodoch s požiarnou odolnosťou.

IO 11 Areálové osvetlenie

Celý areál bude osvetlený stožiarovými svietidlami osadenými LED svetelnými zdrojmi. Samostatný rozvod verejného osvetlenia bude vedený podzemnými káblami a bude napojený na trafostanicu (SO 08). Na okruh vonkajšieho osvetlenia budú pripojené aj reklamné pútače v areáli pri priľahlej komunikácii.                                                                    

IO 12 Telefónny kábel, Optické káble

Pre privedenie telefónneho signálu do jednotlivých priestorov budú vedené telefónne káble z ukončovacej skrine telefónnej prípojky. Káble budú v jednotlivých priestoroch ukončené štandardnou telefónnou zásuvkou. Dátové rozvody budú vedené z centrály dátových rozvodov dátovými káblami do jednotlivých priestorov. Káble budú v jednotlivých priestoroch ukončené štandardnou dátovou zásuvkou. Vzhľadom na platnú legislatívu bude miesto a spôsob napojenia určené v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telecom a.s..

IO 13 Sadové úpravy

Na nespevnených plochách areálu budú realizované sadové úpravy. Realizácie bude prevedená na základe samostatného projektu. Prevažne budú použité trávnaté kultúry a druhovo a klimaticky vhodná  zeleň a kríky. Okolo celého areálu bude vysadené stromoradie.