Kompostáreň

Kompostovanie - biologické procesy

Medzi biologické procesy materiálového využitia odpadov  patrí kompostovanie. Chemicky sa jedná o premenu biologicky rozložiteľných odpadov na humusové látky podobné pôdnemu humusu, za prístupu kyslíku (tzv. aeróbny proces). Výsledný produkt, ktorý nazývame kompost, sa dá ďalej  použiť  ako hnojivo v poľnohospodárstve, v záhradníctve, pri parkových úpravách a tiež pri rekultivácii.

Vo veľkých kompostárňach to funguje podobne ako u domáceho kompostu, s tým rozdielom, že sa viacej dbá na správny technologický postup. V komposte sa udržuje stála teplota okolo 60–70 °C, ktorá se nepretržite meria sondou preto, aby sa rozložili choroboplodné mikroorganizmy (Salmonella sp., termotolerantné koliformné baktérie, enterokoky) a semená buriny. Kompost sa tiež pravidelne prevzdušňuje. K tomu slúži tzv. prekopávač. Ku kompostovaniu sú vhodné bioodpady zo separovaného zberu domového odpadu, poľnohospodársky odpad (zvieracie fekálie a rastlinné odpady), drevený odpad (kôra, piliny, štiepky), odpady z údržby mestskej zelene, odpady z výroby potravín, pochutín a krmív, textilný odpad, kaly a ďalšie
 
Ukážka ako by mala byť vybudovaná kompostáreň: 
 
 
 
Aká by kompostáreň nemala byť
 
 
Aj kompostáreň musí spĺňať kritéria a vyžaduje si technologické zázemie. Tabuľka kompostáreň to nie je.
 
 

 

 

Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o.

sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B


+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542