Hluk

 

Podrobná hluková štúdia sa nachádza v Správe o hodnotení ako samostatná píloha č. 4.
Vzhľadom na opláštenie celého systému primeranými protihlukovými múrmi a uzavretom systéme spracovania odpadu samotné zariadenie nie je zdrojom hluku. 
Hluk môžu spôsobovať len obslužné dopravné prostriedky a zvozové vozidlá.
Celý areál bude oddelený od svojho okolia stromoradím a hustým krovím, ktoré zabránia šíreniu prípadných rušivých vplyvov z prevádzky zariadenia.

 

 


Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o.

sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B


+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542