Hluk

 

Podrobná hluková štúdia sa nachádza v Správe o hodnotení ako samostatná píloha č. 4.
Vzhľadom na opláštenie celého systému primeranými protihlukovými múrmi a uzavretom systéme spracovania odpadu samotné zariadenie nie je zdrojom hluku. 
Hluk môžu spôsobovať len obslužné dopravné prostriedky a zvozové vozidlá.
Celý areál bude oddelený od svojho okolia stromoradím a hustým krovím, ktoré zabránia šíreniu prípadných rušivých vplyvov z prevádzky zariadenia.