Emisie 

Kompletný posudok oprávnenej osoby nájdete v Správe o hodnotení ako prílohu č. 5. 
Keďže ide o uzavretý systém únik emisií je mélo  pravdepodobný a samotný proces vykazuje emisie pod hranicou merateľnosti. 

Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o.

sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B


+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542