Emisie 

Kompletný posudok oprávnenej osoby nájdete v Správe o hodnotení ako prílohu č. 5. 
Keďže ide o uzavretý systém únik emisií je mélo  pravdepodobný a samotný proces vykazuje emisie pod hranicou merateľnosti.