Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  -  EIA.

Z Á V E R E Č N É   S T A N O V I S K O   (číslo 1615/2016-3.4/mo) 

 

bolo vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 21.03. 2016.
 
Záverečné stanovisko v plnom znení :