Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  -  EIA.

Z Á V E R E Č N É   S T A N O V I S K O   (číslo 1615/2016-3.4/mo) 

 

bolo vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 21.03. 2016.
 
Záverečné stanovisko v plnom znení : 

 
 
 
 
 
 
 

 


Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o.

sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B


+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542