Verejné prerokovanie

Verejné prerokovanie Zámeru sa uskutočnilo o 18.00 hod. dňa 30.09. 2015 vo veľkej sále  Kultúrneho domu v Šamoríne.

Cieľom verejného prerokovania je oboznámenie verejnosti – občanov s predmetom zámeru a zároveň dáva možnosť občanom konzultovať podrobnosti projektu. 

Okrem dovezených účastníkov z okolitých dotknutých obcí, prišli aj  občania z okolitých domov a záujemcovia, ktorí sa chceli o projekte niečo dozvedieť. 

Prerokovania sa zúčastnili aj poslanci miestneho zastupiteľstva.

V predných radoch boli aj traja poslanci za stranu Most-Híd – pán predseda strany ing. B. Bugár, pán A. Érsek a MVDr. B. Csicsai. 

Na strane navrhovateľa boli Doc. Morvová, PhD., Dr. Morva, Ing. Musil, Ing. Koiš a Mgr. Hrachalová.

Ako prvý sa ujal slova pán primátor Gabriel Bárdoš, ktorý privítal prítomných a odovzdal slovo navrhovaľovi, aby predstavil svoj projekt.

Za navrhovateľa uviedla projekt Mgr. Hrachalová, kde spresnila prítomným, na čo vlastne do Kultúrneho domu prišli a čo je cieľom prerokovania.

Oboznámenie prítomných so Správou, ktorí  možnosť na internete alebo nahliadnutím do Správy na Mestskom úrade nevyužili a mohli mať doplňujúce návrhy resp. pripomienky, ktoré by mali v písomnej forme podať na Ministerstvo životného prostredia.

Vystúpila doc. Morvová, ktorá má celoživotné skúsenosti s výskumom prostredia plazmy. Vysvetlila prítomným, na akom princípe pracuje posudzované zariadenie a aký bude mať prínos pre životné prostredie vo vybranej lokalite.  Pani docentka  vysvetlila občanom, že aj smeti sa dajú vyjadriť chemickými rovnicami, aby pochopili následne proces, ktorým sa odpad má zhodnocovať –  zásadnú odlišnosť od Spaľovne.  

Nasledovala diskusia, na ktorej sa vystriedalo spolu 14 občanov. Ich podnety boli zohľadnené pri celkovom posudzovaní vplyvov Zariadenia na životné prostredie (EIA) a budú zapracované ďaľšom stupni projektovej prípravy.

Zaznela informácia, že Šamorín je ukážkove mesto v triedení odpadu a koľko odpadu už vytriedili. A majú aj vlastnú skládku, tak v Šamoríne pokladajú nakladanie s odpadom za vyriešené a nemajú ani záujem ho meniť.  Nie je známe, čo s tým vytriedeným odpadom ďalej robia. Či majú len viacej kôp na skládke, prípadne ako inak s ním nakladajú.  Bol vyjadrený názor, že vzorom pre Šamorín je Švajčiarsko, kde majú vypracovaný plán s odpadom a žiadne nové spaľovne nepotrebujú.  Musíme  oponovaťa zároveň informovať, že vo Švajčiarsku je  57 spaľovní a zákaz skládkovania. Píša sa rok 2020 a pán primátor požiadal o rozšírenie kapacity existujúcej skládky o 190 000 t. 

Čo k tomu dodať?

Prikladáme obrázok aktuálnej skládky v Čukárskej Pake, ktorá má v zmysle nového Zákona o odpadoch ukončiť činnosť v roku 2018:

V diskusii sme sa dostali k samotnému zámeru, lokalite a názorom ľudí, ktorých sa projekt viac alebo menej dotýka. Napríklad prístupové cesty, cena za odpad, prípadné výhody pre občanov mesta Šamorín či Šámotu. Zaznelo viacero podnetných návrhov, ktoré budú zohľadnené v ďaľšom stupni prípravy projektu.   

Mnohé otázky boli zodpovedané v Správe o hodnotení a v odborných posudkoch od odborne spôsobilých osôb, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou Správy. Týka sa to najmä otázok množstva spracovaného odpadu, emisií, technologického postupu vo vzťahu k spodnej vode, dopravných nárokov,  to všetko sa nachádza v Správe podrobne vypracované. Z diskusie bolo zjavné, že účastníci boli len minimálne oboznámení s predmetom projektu - Zariadením na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu technológiou plazmy a veríme, že sme prispeli k osvete v tejto oblasti.   

Krátko po 22.00 sa účastníci rozišli a zanechali v sále množstvo plagátikov s červenýmm nápisom NEM/NIE.

Aj touto cestou ďakujem všetkým účastníkom, kolegom, sympatizantom  a priateľom za účasť.

Za navrhovateľa: M. Hrachalová, konateľ spoločnosti.